Vnitřní řád SVČ Trutnov

§ 1

Úvodní ustanovení

Vnitřní řád Střediska volného času, Trutnov (dále jen SVČ) vydává ředitel organizace na základě § 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 74/2005, o zájmovém vzdělávání.

Vnitřní řád upravuje především:

práva o povinnosti SVČ Trutnov
podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců v SVČ a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými dalšími pracovníky,
zásady úplaty za zájmové vzdělávání,
provoz a vnitřní režim SVČ,
podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich
 
podmínky zacházení s majetkem SVČ ze strany dětí, žáků a studentů.
§ 2

Účastníci zájmového vzdělávání

Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby.

§ 3

Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání a jejich zákonných zástupců

Práva účastníků zájmového vzdělávání (dále jen ZV) jsou dána zejména § 21 odst. (1) školského zákona a dalšími obecně platnými předpisy. Povinnosti účastníků jsou dány zejména § 22 odst. (1) a (2) školského zákona a dalšími obecně platnými předpisy.

Účastníci činností SVČ Trutnov mají především právo:

a) účastnit se činností SVČ Trutnov v plném rozsahu a bez omezení podle pravidel

stanovených pro jednotlivé formy činností,

b) na informace o průběhu zájmového vzdělávání

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím a záležitostem, které se týkají jejich

zájmového vzdělávání, přičemž jejich názorům bude věnována pozornost

odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

d) na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se zájmového

vzdělávání.

Zákonní zástupci účastníků mají práva uvedená pod písmenem b), c), d).

 Účastníci činností SVČ Trutnov mají především povinnost:

a) řádně docházet a účastnit se činností, na které si podali přihlášku,

b) uhradit úplatu za činnost, ke které se přihlásili, pokud je pro tuto činnost stanovena,

c) dodržovat vnitřní řád SVČ Trutnov a předpisy a pokyny k ochraně zdraví

a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

d) plnit pokyny všech pracovníků SVČ Trutnov vydané v souladu s právními předpisy

a vnitřním řádem, chovat se k nim slušně

e) omlouvat svoji nepřítomnost v činnostech, na které si podali přihlášku,

f) oznámit SVČ Trutnov údaje podle §28 odst. 3 (školní matrika školského zařízení),

které jsou důležité pro průběh zájmového vzdělávání nebo bezpečnost účastníka

a změny v těchto údajích.

Zákonní zástupci nezletilých účastníků jsou povinni:

a) zajistit, aby se nezletilý účastník účastnil činností, na které si podal přihlášku,

b) na vyzvání ředitelky SVČ Trutnov se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se zájmového vzdělávání dítěte,

c) informovat SVČ Trutnov o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh činností,

d) omlouvat nepřítomnost dítěte v činnostech, na které je přihlášeno,

e) oznámit SVČ Trutnov údaje podle §28 odst. 3 (školní matrika školského zařízení),

které jsou důležité pro průběh zájmového vzdělávání nebo bezpečnost účastníka

a změny v těchto údajích.

§ 4

Činnost SVČ Trutnov

Činnost SVČ se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání (Vyhláška č.74/2005 §2). SVČ může poskytovat metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání případně školám a školským zařízením. V souladu s vyhl. č.55/2005 se podílí na organizaci soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.

SVČ  vykonává činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování. Přesný rozsah činnosti je vymezen "Školním vzdělávacím programem SVČ Trutnov" a plánem činnosti na konkrétní školní rok.

Způsob evidence účastníků:

- pravidelná zájmová činnost - písemná přihláška, docházka je vedena v Denících

- příležitostná činnost - účast je vedena v prezenčních seznamech

- táborová činnost - písemná přihláška, prezenční seznamy

- osvětová informační - prezenční seznamy, kvalifikovaný odhad

- individuální prací - účast je vedena v prezenčních seznamech

- spontánní činnosti - docházkový sešit, kvalifikovaný odhad

§ 5

Provoz SVČ Trutnov

Pravidelný provoz SVČ (řijen - květen)  je pondělí – pátek od 8.00 do 18.30 hodin (případné změny jsou uvedeny na internetových stránkách).

V sobotu, v neděli a ve svátek stanovený státem probíhá činnost dle Celoročního plánu činnosti na daný školní rok a konkrétní časový rozvrh je vždy uveden na propagaci příslušné činnosti.

O prázdninách probíhá činnost podle Celoročního plánu činnosti na daný školní rok. Konkrétní časový rozvrh je vždy uveden na propagaci příslušné činnosti.

Provoz činností se řídí „Provozním řádem SVČ Trutnov“, provozními řády jednotlivých učeben a kluboven a dalšími vnitřními směrnicemi.

Informace o provozu a odpovědnosti za jednotlivé typy činností jsou k dispozici

v kanceláři SVČ Trutnov nebo na recepci.

§ 6

Úplata za zájmové vzdělávání

Podmínky a stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání se řídí vyhl. č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, část třetí, § 11 – 12.

§ 7

Úplata za pravidelnou činnost v zájmových útvarech

Úplata za pravidelnou činnost v zájmových útvarech se stanovuje v souladu s §11 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, a to na období školního roku.

O přijetí účastníka v zájmovém útvaru se rozhoduje na základě písemné přihlášky.

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

 a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Poplatek v nabídce kroužků je uveden na pololetí

Úhradu poplatku lze provést bankovním převodem podle informací uvedených na přihlášce nebo v zaslaném příkazu k platbě.

Platbu na 1. pololetí je nutné uhradit do 31. října 2019, platbu na 2. pololetí je nutné uhradit do 28. února 2020. Platbu lze uhradit na obě pololetí.

Pokud klient již uhradil zápisné na kroužek, který se neotevře z důvodu jeho nenaplnění, zápisné se mu vrací v plné výši.

Pro odhlášení člena SVČ z celoroční činnosti v průběhu pololetí se zápisné na dané pololetí nevrací. Pro odhlášení použijte formulář odhláška.

Při neomluvené absenci delší jak 3 týdny bude zástupce kontaktován e-mailem. V případě nekontaktování pracovníka SVČ do 5 pracovních dnů je účastník automaticky odhlášen a zápisné se nevrací.

 

§ 8

Úplata za další formy zájmového vzdělávání.

Úplata se stanovuje i pro další formy ZV, a to vždy v souladu s charakterem akcí, v souladu s pravidly financování SVČ a zřizovatele. Výše úplaty k jednotlivým činnostem je zveřejňována a uváděna na informačních propagačních materiálech, na přihláškách na akce.

Pro jednu činnost či akci může být ředitelem SVČ stanoveno více úplat.

§9

Povinnosti pedagogických pracovníků SVČ

Pedagogickými pracovníky SVČ jsou interní pedagogičtí pracovníci SVČ a externí pracovníci, vedoucí a lektoři všech forem zájmových aktivit realizovaných v rámci činnosti SVČ.

Všichni tito pracovníci jsou povinni dodržovat obecné právní předpisy (především školský zákon, vyhlášku o zájmovém vzdělávání, předpisy BOZP), dále vnitřní normy SVČ  (především Pracovní řád SVČ Trutnov, Vzdělávací program SVČ, Organizační řád, celoroční plán na příslušný školní rok). Jsou povinni vést předepsanou pedagogickou dokumentaci, informovat účastníky i jejich zákonné zástupce o změnách v provozu SVČ, případně se zásadními změnami podmínek pro účastníky ZV.

§ 10

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků ZV

Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Pravidla jsou vydávána písemně formou vnitřní směrnice nebo ústně. V odborných učebnách a klubovnách platí provozní řády těchto prostor. Závažné události, které mají vliv na bezpečnost a zdraví osob, se ohlašují v kancelářích pedagogů, které současně plní úlohu ohlašovny požáru.

Kniha úrazů a záznamy jsou uloženy u ředitele SVČ. V případě úrazu se postupuje podle směrnic BOZP a při evidenci  podle vyhl.č.64/2005 Sb..

Všichni účastníci zájmové činnosti SVČ jsou pojištěni (na úraz a odcizení věci).

Účastníci nevnášejí do zařízení věci, které nesouvisejí s činností, zejména věci nebezpečné. Vnesení zbraně a jiné nebezpečné věci je považováno za závažné porušení vnitřního řádu.
Cennosti (klíče, peněženky, mobilní telefony...) si účastníci nosí s sebou na zájmovou činnost. 

S vnitřním a provozním řádem jsou vedoucí ZÚ povinni seznámit účastníky na první schůzce.

§ 11

Zákaz kouření v SVČ Trutnov

V budovách SVČ a při akcích platí zákaz kouření. Porušení tohoto zákazu je považováno za závažné porušení vnitřního řádu.

§ 12

Zneužívání návykových látek

Návykovou látkou se rozumí alkohol, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivňovat psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo jeho sociální chování. Platí přísný zákaz nošení a užívání návykových látek v době činnosti a při akcích pořádaných SVČ. Pokud se zjistí porušení tohoto zákazu, bude tento případ individuálně projednán s ředitelem a bude neprodleně rozhodnuto o potrestání. Distribuce návykových látek je důvodem k neprodlenému projednání a mimořádnému postupu. Povinností účastníků a vedoucích je oznámit porušení tohoto zákazu vedení SVČ a rodičům.

§ 13

Výchovná opatření

Výchovná opatření mohou být udělována a ukládána podle § 31 školského zákona.

§ 14

Zacházení s majetkem SVČ a majetkem ostatních osob

Účastníci jsou povinni šetrně zacházet se majetkem školy i s majetkem ostatních osob. Vznikne-li škoda úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, bude její náhrada na viníkovi vymáhána. Škoda se ihned po jejím zjištění hlásí prostřednictvím vedoucího dané činnosti v kanceláři SVČ. Věci nalezené se ihned odevzdávají v recepci nebo v kanceláři pedagogů.

§ 15

Stížnosti, podněty a připomínky k činnosti SVČ

Stížnosti, podněty a připomínky k činnosti SVČ mohou podávat účastníci samostatně nebo prostřednictvím vedoucích činností.

Stížnosti, připomínky a další podněty mohou účastníci podávat i na adresu: svc@svctrutnov.cz.  SVČ řeší všechny takto obdržené podněty, pisatele vyrozumí v případě, že uvede své jméno, příjmení a adresu bydliště.

           

§ 16

Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí

V SVČ Trutnov není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich

propagace.

V SVČ  není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání,

a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí,

žáků a studentů nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

§ 17

Závěrečné ustanovení

Vnitřní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2010. Současně se ruší účinnost vnitřního organizačního řádu z roku 2008.

partneři

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby